Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku w roku szkolnym 2024/2025

1. Na podstawie Zarządzenia nr 17/2024 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 16 stycznia 2024 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 według następującego harmonogramu:

1) w terminie od 29.01.2024 r. do 05.02.2024 r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku.

2) w terminie od 12.02.2024 r. do 08.03.2024 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3) Do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Radomsko.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w pkt( a-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

LpKryteriumWartość kryterium w punktach
1.

Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują / studiują w systemie dziennym:

- w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego

- w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych

5/10
2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja, uczęszczać do danego przedszkola5
3.Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki5
4.Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową1
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania25

5) w terminie 11.03.2024 r. - 15.03.2024 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku, która:

  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 20.03.2024r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • ustala i w dniu 27.03.2024 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Procedury odwoławcze:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.

3. Termin postępowania uzupełniającego – 06.05.2024 r. – 15.05.2024 r.

4. W dniach 10.06.2024 r. - 14.06.2024 r.  w godzinach 8.00 - 15.00. będą podpisywane umowy pobytu dziecka w przedszkolu, na rok szkolny 2024/2025. Umowę podpisują oboje rodzice.

5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Rozporządzenie Prezydenta Miasta Radomska z dn.16.01.2024 r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczeniazkola